Kallelse till Årsmöte

Årsmöte 2016

Medlemmar i Åkagårdens Golfklubb kallas härmed till Årsmöte måndagen den 18 april kl. 19.00
Plats: Restaurangen, Åkagården

Förslag till Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötet utlyst på rätt sätt
3. Fastställande av röstlängd för mötet
4. Fastställande av föredragningslista
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av två protkolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet
7. Klubbstyrelsens årsredovisning med verksamhets- och förvaltningsberättselse för det gångna året.
Ersättningarna till styrelsen uppgick under året till 56 718 kr inkluderande sociala avgifter.
8. Revisorernas berättelse över klubbstyrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret 2015.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen
10. Fråga om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen för den tid revisionen avser.
11. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. Styrelsen föreslår en höjning av medlemsavgiften för år 2017 till 500 kr.
12. Val av:
a. Klubbens ordförande för en tid om ett (1) år
b. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år
c. Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år
d. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till ordf.
e. Ombud till GDF-möte
13.Behandling av styrelsens förslag med anledning av i rätt tid inkomna motioner
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande


Verksamhetsberättelsen, årsredovisning och revisionsberättelse samt inkomna motioner med styrelsens yttrande, kommer att vara tillgängliga i klubbhuset fr.o.m den 5 april 2016 och vid årsmötet.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter