Kallelse till Årsmöte

Årsmöte 2017
Medlemmar i Åkagårdens Golfklubb kallas härmed till Årsmöte måndagden 10 april kl. 19.00
Plats: Restaurangen, Åkagården

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av röstlängd för mötet
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
 7. Klubbstyrelsens årsredovisning med verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna året. Ersättningarna till styrelsen uppgick under år 2016 till 58 563 kr inkluderande sociala avgifter.
 8. Revisorernas berättelse över klubbstyrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/ räkenskapsåret 2016.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen för den tid revisionen avser
 11. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. Styrelsen föreslår en oförändrad medlemsavgift för år 2018; dvs 500 kr.
 12. Val av
  1. Klubbens ordförande för en tid av ett (1) år
  2. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år
  3. Två revisorer jämte suppleanter för en tid av (1) år
  4. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till ordf.
  5. Ombud till GDF-möte
 13. Behandling av styrelsens förslag med anledning av i rätt inkomna motioner
 14. Övriga frågor
 15. Mötets avslutande

Verksamhetsberättelser, årsredovisning och revisionsberättelse samt inkomna motioner med styrelsens yttrande, kommer att vara tillgängliga i klubbhuset fr.o.m. den 1 april 2017 och vi årsmötet.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter