Kallelse till Årsmöte

Årmöte 2018
Medlemmar i Åkagårdens Golfklubb kallas härmed till Årsmöt
 måndagen den 9 april kl. 19.00.

Plats: Restaurangen, Åkagårdens

Förslag tlil dagordning:

1.     Mötets öppnaden
2.     Frågan om mötet utlysts på rätt sätt
3.     Fastställande av röstlängd för mötet
4.     Fastställande av föredragningslista
5.     Val av ordförande och sekreterare för mötet
6.     Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera
        mötesprotokollet
7.     Klubbstyrelsens årsredovisning med verksamhets- och förvaltningsberättelse för det
        gångna året. Ersättningarna till styrelsen uppgick tunder år 2017 till 58 563 kr
        inkluderande sociala avgifter
8.     Revisorernas berättelse över klubbstyrelsens förvaltning under det senaste
        verksamhets-/räkenskapsåret 2017
9.     Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive
        underskott i enlighet med balansräkning
10.   Fråga om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen för den tid som revisionen avser
11.   Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter samt budget för det kommande
        verksamhets- och räkenskapsåret. Styrelsen föreslår en oförändrad medlemsavgift för
        år 2018; dvs 500 kr
12.   Val av:

        A. Klubbens ordförande för en tid av ett (1) år
        B. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år
        C. Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år
        D. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till ordf.
        E. Ombud till GDF-möte​​​​​​
13.   Behandling av styrelsens förslag med anledning av i rätt tid inkomna motioner
14.   Övriga frågor
15.   Mötes avslutande 

Verksamhetsberättelsen, årsredovisning och revisionsberättlsen samt inkomna motioner med styrelsens yttrande, kommer att vara tillgängliga i klubbhuset fr.o.m. den 1 april 2018 och vid årsmötet. 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter