0431-41 77 30 info@akgk.se
Välj en sida

Kallelse till Årsmötet 2022

16 mar 2022 | Damer, Herrar, Klubben, Medlemskommittén

Årsmöte 2022

Medlemmar i Åkagårdens Golfklubb kallas härmed till Årsmöte
Söndagen den 10 april kl. 16.00
Plats: Restaurangen Åkagårdens GK

Förslag till Dagordning:

1. Mötes öppnande

2. Fråga angående mötets behöriga utlysande

3. Fastställande av röstlängd för mötet

4. Fastställande av föredragningslista

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet

6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet

7. Klubbstyrelsens årsredovisning med verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna året. Ersättningarna till styrelsen uppgick under år 2021 till 60 000 kr inkluderande sociala avgifter

8. Revisorernas berättelse över klubbstyrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsräkenskapsåret 2021

9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

10. Fråga om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen för den tid revisionen avser

11. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. Styrelsen föreslår en oförändrad medlemsavgift för år 2023 d v s 500 kr

12. Val av

A. Klubbens ordförande av en tid av ett (1) år

B. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år

C. Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år

D. Ordförande samt 2-4 övriga ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år.

E. Ombud till GDF-möte

13. Beslut om revision av klubbens stadgar

14. Behandling av styrelsens förslag med anledning av i rätt tid inkomna motioner

15. Övriga frågor

16 .Mötet avslutande

Ovanstående kallelse och dagordning samt verksamhetsberättelsen, årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga på klubbens hemsida och för den som så begär, att hämta ut i pappersformat i receptionen.

Arkiv