Kallelse till Årsmötet

4 mar 2020 | Klubben

Årsmöte 2020
Medlemmar i Åkagårdens Golfklubb kallas härmed
till Årsmöte måndagen den 30 mars kl. 19.00

Plats: Bygdegården i Förslöv

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga angåedne mötets behöriga utlysande
 3. Fastsällande av röstlängds för mötet
 4. Fastsällande av föredragningslista
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotkollet.
 7. Klubbstyrelsens årsredovisning med verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna året. Ersättningarna till styrelsen uppgick under år 2019 till 60 000 kr inkluderande sociala avgifter
  8. Revisorernas berättelse över klubbstyrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsräkenskapsåret 2019
  9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen
  10. Fråga om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen för den tid revisionen avser
  11. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. Styrelsen föreslår en oförändrad medlemsavgift för år 2020; dvs. 500 kr.
  12. Val av
  A. Klubbens ordförande för en tid av ett (1) år
  B. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år
  C. Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år
  D. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till ordf.
  E. Ombud till GDF-möte
  13. Behandling av styrelsens förslag med anledning av i rätt tid inkomna motioner
  14. Övriga frågor
  15. Mötets avslutande

Verksamhetsberättelsen, årsredovisning och revisionsberättelse samt inkomna motioner med styrelsens yttrande, kommer att var tillgängliga i klubbhuset fr.o.m. 9 mars 2020 och vid årsmötet.