0431-41 77 30 info@akgk.se

Kallelse till Årsmöte 2024

24 mar 2024 | Receptionen

Medlemmar i Åkagårdens Golfklubb kallas härmed till Årsmöte Söndagen den 21 april kl. 16.00. Plats: Restaurangen Åkagårdens GK

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av två protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om medlemmarna har kallats till mötet på rätt sätt och rätt tid.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning och årsbokslut för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

7. Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt överföring av överskott/underskott i ny räkning.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter i Golfklubben för det kommande  verksamhets- och räkenskapsåret.

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomiskt plan för det aktuella verksamhets- och räkenskapsåret.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13. Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter.

14. Val av:
a. klubbens ordförande för en tid av ett år;
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år
c. 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
d. 2-4 ledamöter i valberedningen för en rid av ett (1) år, av vilken en ska utses till ordförande.

15. Övriga frågor, information, frågestund och allmän diskussion.

Vi använder cookies för att mäta antalet besökare och dess upplevelse på webbplatsen. Genom att använda webbplatsen och dess tjänster godkänner du detta.  Läs mer!